Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Hà Thùy Linh

  • Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh lữ hành/ Hà Thùy Linh. - Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2007. -115tr.; 24cm
           Chương 1: Khái quát chung về kinh doanh lữ hành và doanh nghiệp lữ hành--Chương 2: Quan hệ giữ doanh nghiệp lữ hành và các nhà cung cấp sản phẩm du lịch--Chương 3: Tổ chức xây dựng các chương trình du lịch--Chương 4: Hoạt động bán và thực hiện các chương trình du lịch. 
           1.Du lịch-- Giáo trình  2.Kinh doanh  3.Nghiệp vụ lữ hành  
           338.407 1 GI-108TR312 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: MITC--- Kho: D1

D111001183

2/4

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: MITC--- Kho: M1

M111003457-M111003460