Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Trần Hữu Quế

  • Bài tập vẽ kỹ thuật/ Trần Hữu Quế. - Hà Nội: Giáo Dục, 2001. -168tr.; 27cm
           Chương 1: Hướng dẫn chung--Chương 2: Những tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật--Chương 3: Vẽ hình học--Chương 4: Hình chiếu vuông góc--Chương 5: Giao tuyến của vật thể--Chương 6: Hình chiếu trục đo--Chương 7: Hình chiếu của vật thể--Chương 8: Hình cắt và mặt cắt--Chương 9: Bản vẽ chi tiết. 
           1.Cơ khí  2.Vẽ kỹ thuật-- Bài tập  3.Bản vẽ kỹ thuật  
           604.207 6 B103T123 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: MITC--- Kho: D1

D111001511

1/5

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: MITC--- Kho: M1

M111004547-M111004550, M112004651

2/2

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: MITC--- Kho: Kho Lưu

LT15000824, LT15000825