Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

  • Tài liệu giảng dạy môn hoc an toàn, vệ sinh lao động. - H.: Đại học Sư phạm, 2016. -100tr.; 27cm
           Phần 1: Đề cương chi tiết môn học--Phần 2: Tài liệu hướng dẫn giảng dạy môn học--Phần 3: Bộ công cụ kiểm tra, đánh giá môn học--Phần 4: Bọ tiêu chí đánh giá công tác giảng dạy môn học. 
           1.An toàn lao động  2.Kĩ thuật mỏ - địa chất  3.Vệ sinh lao động  
           622.2 T103L309 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

2/2

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: MITC--- Kho: D1

D117000009, D117000010

18/18

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: MITC--- Kho: M1

M117000112-M117000129