Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

  • Giáo trình an toàn, vệ sinh lao động. - H.: Đại học Sư phạm, 2016. -440tr.; 27cm
           Phần 1: Đề cương về công tác an toàn, vệ sinh lao động--Phần 2: Vệ sinh lao động trong nhóm ngành mỏ - địa chất--Phần 3: Kĩ thuật an toàn trong khai thác mỏ lộ thiện--Phần 4: Kĩ thuật an toàn trong khai thác hầm lò--Phần 5; Kĩ thuật an toàn trong chế biến khoáng sản và các khâu phụ trợ. 
           1.An toàn lao động  2.Kĩ thuật mỏ - địa chất  3.Vệ sinh lao động  
           622.2071 GI-108TR312 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

2/2

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: MITC--- Kho: D1

D117000007, D117000008

16/16

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: MITC--- Kho: M1

M117000131-M117000134, M117000136-M117000147