Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

; Heinzler, Max

  • Chuyên ngành cơ khí = Fachkunde metall / Josef Dillinger, Water Escherich, Werner Günter... ; Dịch, h.đ.: Lê Chu Cầu... - Xuất bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh. : Nxb. Trẻ, 2020. -624tr : minh họa ; 24cm
           Trình bày những kiến thức cơ bản, các tiêu chuẩn đào tạo của Cộng hoà liên bang Đức đối với các nghề thuộc lĩnh vực cơ khí như: Kỹ thuật kiểm tra kích thước, quản lý chất lượng, kỹ thuật sản xuất, vật liệu, máy và thiết bị, tự động hoá, thông tin và kỹ thuật điện... 
           1.Cơ khí  
           621.8 CH527NG107 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

16/20

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: MITC--- Kho: M1

M121000021-M121000040