Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

; Dambacher, Michae

  • Sổ tay cơ khí / Thomas Apprich, Josef Brenner, Michael Dambacher... ; Expertrans Global dịch. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2020. -487tr : minh họa ; 25cm
           Trình bày khái niệm về an toàn và bảo vệ môi trường trong cơ khí, những khái niệm cơ bản, thông tin kỹ thuật và các chi tiết máy, công nghệ vật liệu, kỹ thuật gia công và kỹ thuật vận hành, quản lý sản xuất và quản lý chất lượng, công nghệ quản lý và kỹ thuật điều khiển. 
           1.Cơ khí  2.Sổ tay  
           621.8 S450T112 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

13/20

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: MITC--- Kho: M1

M121000001-M121000020