Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

; Dietmar, Morgner

  • Kỹ thuật kim loại - Kỹ thuật gia công cắt gọt - Đào tạo chuyên ngành / Oliver Bergner, Michael Dambacher, Thomas Grenens... ; Công ty Dịch thuật Exertrans Global dịch. - Ấn bản lần thứ 6 có sửa đổi. - H. : thế giới , 2020. -528tr.; minh họa, 25cm
           Trình bày về phạm vi nhiệm vụ của thợ gia công cơ khí; an toàn lao động gia công; kỹ thuật kiểm tra; kỹ thuật vật liệu; gia công trên các máy công cụ; cấu tạo, chức năng và vận hành các máy công cụ; tự động hoá bằng điều khiển và điều chỉnh; gia công được lập trình và sản xuất được hỗ trợ bởi máy tính; tối ưu gia công và gia công tinh; quy trình sản xuất và hệ thống gia công. 
           1.Kĩ thuật  2.Gia công cắt gọt  3.Kim loại  4.Giáo trình  5.Giáo trình  
           620.16 K600TH504 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

16/20

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: MITC--- Kho: M1

M121000041-M121000060