Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Như Ý, TS; Trần Thị Bích Dung, Th.s

  • Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi mô/ Nguyễn Như Ý; ... - Tái bản lần 8 có sửa chữa và bổ sung. - TP. Hồ Chí Minh.: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013. -325tr.; 24cm
           Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học--Chương 2: Cung, cầu hàng hóa và thị trường giá cả--Chương 3: Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng--Chương 4: Lý thuyết sản xuất và chi phí--Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn--Chương 6: Thị trường độc quyền hoàn toàn--Chương 7: Thị trường cạnh tranh độc quyền nhóm--Chương 8: Thị trường các yếu tố sản xuất. 
           1.Kinh tế học vi mô-- Câu hỏi-- Bài tập  
           338.507 6 C125H428 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: MITC--- Kho: M2

M216000005