Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Lê Bảo Lâm, TS, ch.b; Nguyễn Như Ý, TS

  • Kinh tế vi mô/ Lê Bảo Lâm; ... - Tái bản lần 3. - H.: Thống kê, 2009. -221tr.; 24cm
           Chương 1: Những vẫn đề cơ bản về kinh tế học--Chương 2: Cung, cầu và giá thị trường--Chương 3: Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng--Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí--Chương 5: Thị trường cạnh tranh toàn cầu--Chương 6: Thị trường độc quyền hoàn toàn--Chương 7: Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn--Chương 8: Thị trường các yếu tố sản xuất. 
           1.Kinh tế học vi mô  2.Kinh tế  
           338.5 K312T250 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: MITC--- Kho: M2

M216000007