Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Bùi Quang Bình PGS.TS

  • Giáo trình Kinh tế vĩ môn/ Bùi Quang Bình. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2011. -232tr.; 21cm
           Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học vĩ mô--Chương 2: Đo lường các biến số cơ bản của kinh tế vĩ mô--Chương 3: Sản xuất và tăng trưởng kinh tế--Chương 4: Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính--Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ--Chương 6: Thất nghiệp--Chương 7: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở--Chương 8: Tổng cung, tổng cầu--Chương 9: Tổng cầu. 
           1.Kinh tế vĩ mô  2.Kinh tế  3.Giáo trình  
           339071 GI-108TR312 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: MITC--- Kho: M2

M216000062