Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Bùi Lê Hà TS

  • Quản trị kinh doanh quốc tế/ Bùi Lê Hà; Nguyễn Đông Phong; Ngô Thị Ngọc Huyền; Quách Thị Bửu Châu... - H.: Lao động - Xã hội, 2008. -458tr.; 21cm
           Chương 1: Những thách thức trong kinh doanh quốc tế--Chương 2: Công ty đa quốc gia--Chương 3: Tam giác kinh tế và kinh doanh quốc tế--Chương 4: Hệ thống kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế--Chương 5: Văn hóa quốc tế--Chương 6: Thương mại quốc tế--Chương 7: Tài chính quốc tế--Chương 8: Hoạch định chiến lược toàn cầu--Chương 9: Chiến lược tổ chức--Chương 10: Chiến lược sản xuất--Chương 11: Chương lược marketing--Chương 12: Chiến lược quản trị nguồn nhân lực--Chương 13: Quản trị tài chính quốc tế--Chương 14: Chiến lược phối hợp và những cạnh tranh trong nước. 
           1.Quản trị  2.Kinh tế  3.Kinh doanh quốc tế  
           658 QU105TR300 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: MITC--- Kho: M2

M216000002