Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Vũ Ngọc Khánh, GS

  • Kho tàng về các ông trạng Việt Nam: Truyện và giai thoại/ Vũ Ngọc Khánh. - H.: Văn hóa Thông tin, 2012. -447tr.; 21cm
           1.Trạng-- Việt Nam-- Giai thoại  
           959.709 22 KH400T106 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: MITC--- Kho: D1

D112001788

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: MITC--- Kho: M1

M112005857

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: MITC--- Kho: D2

D212002574